FAQ

Frågor och svar om elbastuaggregatet

Kan man använda vilket stenmaterial som helst till bastusten?

Bastustenen bör vara av ett så tungt material som möjligt, mörk i färgen och med tillräcklig storlek, så att stenen lagrar så mycket värmeenergi som möjligt. En bastuaggregatsförsäljare har speciella bastustenar från kända stenleverantörer med uppgifter om stenarnas sammansättning och lämplighet som bastustenar. Kända stenmaterial som är lämpliga till bastusten är t.ex.: peridotit, olivin och olivin-diabas. Bastustenarna staplas i bastuaggregatet luftigt för att få en god luftcirkulation.Nuoli ylös

 

Vilka faktorer i bastun ska man ta hänsyn till när ett bastuaggregats effekt väljs?

Bastun bör ha väl värmeisolerade väggar och tak, speciellt om bastun värms med elaggregat. Vissa väggmaterial i en bastu, som t.ex. betong, stock, glas, tegel, glastegel och liknande, kräver förhållandevis stor bastuaggregatseffekt och lång uppvärmningstid. Ju större bastun är, desto större aggregatseffekt behövs för att värma upp utrymmet till bastutemperatur. Ha med dig uppgifter om bastuns väggmaterial och bastuvolym när du köper ett bastuaggregat. Bastuns ventilation bör ordnas så att den inte slösar med den värme som bastuaggregatet producerar. Den korrekta ventilationen för en bastu är en väl utforskad kunskap som i åratal har tillämpats vid projektering och byggande av bastuventilation i nybyggen. I tillverkarens produktbroschyrer, som finns hos bastuaggregatsförsäljarna, lämnas mer detaljerade anvisningar om valet av bastuaggregat.Nuoli ylös

 

Hur ofta bör stenarna i en familjebastu bytas?

Bytesintervallet beror främst på hur många gånger bastun har använts. Om bastun används i genomsnitt två gånger per vecka så är lämpligt bytesintervall för stenarna ett år. Stapla om stenarna då och då eftersom de bryts ned vid användning och tätar stenutrymmet vilket hindrar luftcirkulationen mellan stenarna. God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och elmotståndens livslängd ökar tack vare motståndens lägre yttemperatur.Nuoli ylös

 

Vad avses med ett bastuaggregats säkerhetsavstånd?

Med säkerhetsavstånd avses de minimiavstånd till brännbara material som måste finnas för att undvika brandfara. Tillverkaren anger säkerhetsavstånden. Uppgifterna bygger på undersökningar och säkerhetsföreskrifter och dessa avstånd får inte underskridas eftersom det i så fall finns risk för brand!Nuoli ylös

 

Kan man få elektrisk stöt av ett elbastuaggregat?

Rätt installerade är elbastuaggregat säkra att använda. Bastuaggregatens elsäkerhet kontrolleras av FIMKO (i Finland) som utfärdar ett certifikat för de bastuaggregat som tillverkas och säljs. Aggregat som är godkända i Finland märks med symbolen "FI". På bastuaggregatet kan också finnas andra länders certifikatsymboler. Bastuaggregatet kopplas till elnätet så att de metalldelar i bastuaggregatet som kan beröras är jordade och har markens spänning. Beröringen av strömförande delar hindras konstruktionsmässigt.Nuoli ylös

 

Kan en s.k. jordfelsbrytare installeras i ett bastuaggregats strömkrets för att eliminera risken för elektrisk stöt?

Jordfelsbrytare kan inte installeras i bastuaggregats strömkrets, eftersom bastuaggregatets jordning ger ett tillräckligt effektivt skydd. Jordfelsbrytare används för att garantera säkerhet hos små elektriska apparat liksom kaffebryggare. Nuoli ylös

 

Vilken temperatur i bastun är den rätta för bastubad?

Bastuns temperatur bör vara sådan att man svettas på bastulaven och förhållandena känns behagliga. Det finns ingen rätt eller fel bastutemperatur eftersom alla som badar bastu känner på sig vilken temperatur som passar bäst med hänsyn till ålder och hälsa. Om bastutemperaturen är hög (80–100 °C), börjar inte huden svettas trots att man fuktar luften genom att hälla vatten på bastustenarna. En låg bastutemperatur (50–60 °C) känns inte torr eftersom man då kan hälla mycket vatten på stenarna. De som badar bastu kan njuta i bastun - bastubadet känns behagligt. Att få stenarna tillräckligt varma i traditionella basbastuaggregat kräver ganska lång tid och temperaturen i bastun blir lätt för hög. För att temperaturen i bastun ska kunna hållas på lämplig låg nivå måste man välja till exempel elbastuaggregatet Harvia Forte där bastutemperaturen kan regleras med bastuaggregatets luftcirkulationsventil.Nuoli ylös

 

Kan ett elbastuaggregat användas om något/några elmotstånd är trasiga?

Ett trasigt elmotstånd bör omedelbart bytas till ett helt, eftersom de övriga hela motstånden, styrda av termostaten, är inkopplade och glöder under längre tid och efter ett tag kan något av de andra ännu fungerande elmotstånden gå sönder. Nuoli ylös

 

Får vem som helst koppla ett bastuaggregat till elnätet och vem har rätt att byta trasiga elmotstånd?

Alla sådana elapparater där beröringen av farliga strömförande delar är förhindrad med fastskruvade skydd, är apparater som enligt bestämmelserna måste installeras och underhållas av auktoriserad elinstallatör som kan sitt yrke eller av en person med motsvarande kunskaper. Nuoli ylös

 

Kan materialen i bastuaggregaten orsaka obehaglig lukt?

När bastuaggregatet värms upp första gången lösgörs kvarvarande, skyddande substanser och processmaterial från olika tillverkningssteg. Dessa substanser kan ge obehaglig lukt och även rök i vissa fall - av detta skäl är det viktigt att ha god ventilation i bastun under den första uppvärmningen. På grund av lukten är det inte lämpligt att använda bastun under den första uppvärmningen.

Observera också att om något arbete har utförts i huset där man använt målarfärg, fernissa, lim eller andra material som innehåller flyktiga lösningsmedel kan redan små mängder av dessa material orsaka en stark, bensinliknande lukt när ångorna passerar mellan de heta stenarna och resistorerna i bastuaggregatet. Lukten försvinner när lösningsmedlen har torkat helt.

När bastuaggregatet värms upp kan redan befintliga lukter förstärkas av värmen utan att lukterna i sig orsakas av bastun eller aggregatet. Lök och andra starka smaktillsatser som används i matlagning är exempel på sådana lukter. Även lukter från ett garage eller närliggande oljepåfyllningsrör kan följa med den ingående luften till bastun och kan förnimmas vid bastubaden.Nuoli ylös

 

 

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.